'

Yiva ithi Iwufumene Njani Umsebenzi Omtsha Enye Itshomi Yethu.

10 interview questions you should ask

Yiva ithi iwufumene njani umsebenzi omtsha enye itshomi yethu.

Ngolwesihlanu kuleveki iphelileyo besidibene sizitshomi. Besisela and nje siqalayo ukusela ibikhona le inye itshomi ibiseyinxilile.

Xa ibuzwayo ukuba ibisela phi yona yodwa iye yathi xa iziphendulela “kaloku apho ndisebenza khona qho ngelwezihlanu siyeka kwangethuba ukusebenza kukhutshwe utywala nokutya sonwabe siyi company.”

Ithe isagqiba ukuthetha lonto yaphendula eyesibini itshomi isithi “nam apho ndisebenza khona kwenziwa lonto.”

Iyeyasothusa impendulo yale yesibini itshomi ngoba le yokuqala itshomi siyayazi ukuba ibisandokufumana umsebenzi omtsha ekupheleni kuka 2018. Kodwa le yesibini itshomi zange yathetha ngokusela kulendawo siyazi isebenza kuyo.

Sithe xa siyibuza ukuba baqale nini ukusela ngolwezihlanu ngoku kulamsebenzi wayo. Iye yathi “hayi, andisekho pha. Ndisebenza kwenye indawo ngoku.”

Nalena impendulo iyeyasothusa ngoba ebengekayigqibi iminyaka emibini esebenza kulandawo ebensenza kuyo and ukugqibela kwethu ebeyincoma landawo and esithi iyabhatala futhi.

So mna, njengomntu othanda ukwazi ngemeko zemisebenzi nabasebenzi ndiyendambuzo ukuba uwufumene njani lo umtsha umsebenzi ngoba ebengasobe ashiye nje umsebenzi awuthandayo and awuncomayo.

Uye wathi kum khange a-aplaye. Uvele wafow’nelwa waxelelwa ukuba kukho umsebenzi onje, obhatala ngoluhlobo and bambuza ukuba akanamdla na.

Emva kokuba ethe unomdla bayebamcela athumele izinto zakhe (wazithumela). Emva koko bambiza kwi interview. And then ethubeni bamnika i-offer. Khange aphinde ajonge emva.

Uyewandicebisa wathi i-profile yakho kufuneka ibe up-to-date kwindawo ezifana noo Pnet noo Indeed ngoba abaqashi baqala ngokujonga kwezandawo xa bekhangela abantu. And then umntu onezinto ezihambhelana nezi zifunwayo uyafow’nelwa okanye athunyelelwe i-email emcela ukuba maka aplaye.