'

Yenza so xa Ungenazo Zonke ii-Qualifications Ezifunwayo

xa Ungenazo Zonke ii-Qualifications

Yenza so xa Ungenazo Zonke ii-Qualifications Ezifunwayo

Mayithethwe inyani: awuzokubanazo zonke izinto ezifunwayo kwi job description. Ukuba une educational background kusenokwenzeka ungabinayo i-work experience. Okanye une experience kodwa awuna education. Sometimes uyakwazi ukuba nazo zonke izinto – ukugqiba kwakho ushote nge driver’s license (ouch!).

So, xa ucinga should you apply for umsebenzi xa ungenazo zonke ii-qualifications zawo?

It depends. But into endiyaziyo awuzokubethwa xa utraye intlahla. Manyani, you’ll never know ukuba ileli phi intlahla yakho. At the same time awuyazi akuba ngobani abanye abantu abawu aplayeleyo lomsebenzi.

Khona, xa ucinga bangaphi abantu abawu aplayeleyo lomsebenzi abanazo zonke izinto ezifunwayo? It’s possible not wonke umntu unazo eza zinto. Nee employers ziyayazi nazo lonto

Yenza ngoluhlobo wena to see if you should apply

If uzimisele nge job hunting yakho then incwadi yokubhala ne pen akufunekanga zibekude kakhulu kuwe. For instance, thatha i-job description ukugqiba kwakho uyibhale phantsi encwadini ngesandla, ngobunjalo bayo. Lento will make you understand i-point of view ye employer and ikwenze ukwazi ukuphendula ngalendlela kubhalwe ngayo. Trust me, this will improve your business writing skills.

After uyibhale phantsi i-job description, then kuzofuneka ubale ii-qualifications onazo nezinto okwaziyo ukuzenza. And then ubale i-total yakho out of zonke izinto ezifunwayo. Answer yakho should tell you if you should apply or not. For example, if izinto ezifunwayo ziyi 10 and wena una 5 then wuyeke, darling. On the other hand, if una 7, 8 okanye 9 out of 10 then traya intlahla yakho. You stand a good chance.

Bangene mntasekhaya!2 Comments

Leave a Reply