'

Yenza Lento Kanye Ngemini if Ufuna Ikroba Lokufumana Umsebenzi

Yenza Lento Kanye Ngemini if Ufuna Ikroba Lokufumana Umsebenzi

Ubokhe uziphe ithuba uqokelele lonke ulwazi ngalomsebenzi uwufunayo okanye lendawo ufuna ukusebenza kuyo, uzifundise ngayo ukugqiba kwakho ujonge ukuba ungalunga ndawoni kuyo okanye ungaluncedo ndawoni.

Kakade, awuzokuwufumana ngokungxamileyo umsebenzi emva kokuba wenze lento. Kodwa uzokufunda into entsha and ebalulekileyo ngezindawo ofuna ukusebenza kuzo.

Lonto izokunceda ngexesha elilandelayo xa uphinda ufaka i-application yakho kwezindawo.

Ungaqala namhlanje ukwenza lonto ngokuya kwi Facebook page ye company okanye ye department yakwa government ongathanda ukusebenza kuyo, uzifundise into nokuba inye ngayo – into obungayazi ngaphambhili.

Into ibenye ngemini for at least iintsuku ezintlanu nge veki. Ujonge emva kwe veki ezimbalwa okanye emva kwenyanga awuzokuba nendlela entsha ocinga ngayo xa ulungisa i-CV yakho ulungiselela ukufaka izinto zakho.

Because if uyaqaphela, ezindawo ziqashayo soloko zinomsebenzi ofuna umntu qho nge veki. And ixesha elininzi ezindawo soloko zibanemisebenzi efana nemisebenzi ezakhe zafuna umntu for wona ngaphambhili.

Lento yenzeka qho nge nyanga unyaka wonke.

Ukuba ukuphosile lo ubuwufuna ngoku ngokuqinisekileyo ethubeni uzophinda avele omnye ofana nalo and uzokuba nee requirements ezifanayo.

Lento yenzeka qho ngonyaka.

Into ekufuneka uyenzile wena kukuqokelela ii-notes zakho ngalo position okanye lo company. Notes owuzokuzisebenzisa as if uzokuphendula imibuzo ekwi assignment ye s’kolo.

There more unempendulo for i-requirement nganye ekwi job description there more uzofumana ii-marks ezininzi nge application yakho.
Into ibenye ngemini.