'

Work Experience Yibhale Ngoluhlobo kwi CV Yakho

Work Experience Yibhale Ngoluhlobo kwi CV Yakho

Work Experience Yibhale Ngoluhlobo kwi CV Yakho

Work experience kwi CV yakho uqala ngalendawo usebenza kuyo ngoku okanye ogqibele kuyo ukusebenza. Ulandele ngendawo obuphangela kuyo/kuzo ngaphambhili.

Lilonke uqala ngowokugqibela umsebenzi, ugqibele ngowokuqala.

Kumsebenzi ngamnye chaza unyaka okanye ixesha owulisebenzileyo kulondawo ukuze kuzovela ukuba une experience yexesha elingakanani. Uchaze i-job title yakho negama le company okanye organisation obuyisebenzela.

Emva koko ulandele ngee bullet points zakho ezine (4) kumsebenzi ngamnye. Kwi bullet point nganye uqinisekise ukuba ufaka ii-achievements zakho zakulomsebenzi.

Achievements zizo zonke izinto obuzenza kulendawo ubusebenza okanye wakhe wasebenza kuyo ebezinegalelo okanye uncedo kwi organisation yakho. Awunyanzeleka uwongwe ngazo. Kodwa kufuneka ibezizinto obunegalelo ngazo.

Ukuba awuna achievements onazo kuzofuneka ufake ii-job responsibilities zakulomsebenzi ubusebenza kuwo kwi bullet points zakho.