'

Nanku Undlela Lula Wokubhala i-Cover Letter

Nanku Undlela Lula Wokubhala i-Cover Letter

Ufuna ukuziqhelisa ukubhala nokuthumela i-cover letter qho xa u-aplayela umsebenzi qha uyaxakwa kukuba mawuyiqale ngaphi okanye mawuthini? Jonga ukuba awunokwazi ukukopa, ukukokotela nokuwenza owakho lomzekelo we cover letter ulapha ezantsi.

Umsebenzi we cover letter yakho kukuba ngumlomo wakho nokukuthethelela ukwazi ukufumana i-interview. Akhonto ingako. Zi paragraphs ezimbalwa ezibonakalisa ukuba kutheni ucinga wena ungalunga kulomsebenzi uwufunayo.

If ufuna ukuzenzela lula, yiba ne picture yakho uthetha nalomntu umbhalelayo and uthetha naye ingathi uyambona.

Umzekelo we Cover Letter

Molweni,

Lena yi application yam yalomsebenzi we Debtors Clerk niwuqashelayo.

Job description yalomsebenzi ithi nifuna umntu oneminyaka eqala kwiminyaka emithathu esebenza ngalomsebenzi and nifuna umntu onobuchule ngo Microsoft Excel. Njengokuba nizokubona kwi CV yam ndineminyaka emine ndisebenza nge accounting. Emithathu iminyaka bendiyisebenza ndiyi Accounts Receivable Clerk kwa Pioneer Foods and ezinye zezinto ebendisebenza ngazo ibikukulungisa zonke iincwadi ezijongene namatyala nee debtors zethu nokuqokelela ii-invoice accounts.

Ezinye ze skills endizithembhe ngazo ngezokusebenzisa i-software yakwa SAP neyakwa Microsoft (including Excel no PowerPoint). Andinagxaki nokusebenza ngee deadlines kwaye nexesha ndiyalibambha. Communication skills zam zicacile and ndisebenza kakuhle nabanye abantu.

CV yam ndiyifakile and ndingavuya ukuba ningabuyela kum.

Ozithobileyo,
Banzi NkwenkweziBe the first to comment

Leave a Reply