'

Ubuzazi Ukuba ZIthetha Ukuthini eza Dots Zintathu Zishiywa Ngabantu kwi Posts?

Ubuzazi Ukuba ZIthetha Ukuthini eza Dots Zintathu Sishiywa Ngabantu kwi Posts?

Ukhe ubone xa ubhale i-post ku Facebook then umntu akhomente ngee dots ezintathu? Iyathanda ukwenzeka lento kwi posts ze groups okanye eze page. Dots ezintathu qha. Ayikho enye into ebhaliweyo. Akukho nalo explanation.

Awunongadikwa xa ungumntu oqalayo ukudibana nezi dots ube ungazazi ukuba zithetha ntoni – especially xa zibhalwe kwi post yakho.

Impendulo endayifumanayo kwenye ye groups endabuza kuyo ukuba zithetha ntoni ezi dots yayisithi abantu benzela ukuze lo post ingalahleki. Ngamanye amagama bayayimakisha lo post.

If yinyani leyo then iyavakala kancinci, ngoba wenza njani nyani xa kukho i-post ofuna ukuyigcina ukuze ukwazi ukubuyela kuyo ngelinye ixesha?

Ungasithatha i-screenshot but ingxaki nge screenshot kukuba ayiveli yonke into. It’s even worse xa iyinto ekufuneka ucofe kuyo nje nge post yomsebenzi ene link.

And then enye into endingayiqondiyo ngokushiya eza dots zintathu kwi post kukuba uzokuyifumana njani xa uphinda uyifuna? Andiqondi uyakwazi ukuphinda uyifumane lo post ngoba ayikho indlela yokuzikhangela ezo dots.

Anyway, lento yokumakisha into obuyifunda ukuze ukwazi ukubuyela kuyo ethubeni ayonto entsha. And kusenokwenza sonke siyayenza into enje ngale, especially xa sifunda izinto ezifana nee ncwadi.

Xa ufuna ukumakisha lo page ubuyifunda ukuze uzazi apho uyiyeke khona udla ngokufaka into esiphakathini saloncwadi okanye lo page. Ezinye iincwadi zidla ngokuphuma zinento engathi yintambho oyisebenzisayo xa ugqib’yifunda, xa uzokuyivala na xa uzimisele ukubuyela kuyo ethubeni. Lentambho kuthiwa yi bookmark (book mark).

Facebook naye unayo into efana nale. Naku Facebook kuthiwa yi bookmark. Ucofa kuyo xa ufuna ikugcinele le page ofuna ukuyigcina. Na xa ufuna ukubuyela kuyo lo page uyigcinileyo uya kwi bookmarks zakho apho kuzovela zonke izinto obukhe wazibekela elinye ixesha.

If usebenzisa i-app ka Facebook and ikhona i-post ofuna ukuyibekela elinye ixesha, umzekelo i-post yomsebenzi, jonga ekoneni ese right kulo post. Kukho into eyi arrow ejonge ezantsi. Cofa kuyo uzobona kuzovela izinto. Into yokuqala evelayo ngu “Save post”. Ukucofa kwakho ku Save post yazi lo post leyo uyigcinile and ungakwazi ukubuyela kuyo ethubeni (if lomntu ebeyibhala khange ayicime kwi timeline yakhe).

Xa ufuna ukubuyela kuyo ethubeni thatha ngokucofa kulamigca mithathu ekufutshane nee notifications zakho then ucofe kulandawo i-blue enento emhlophe (lanto imhlophe yi sign ye ntambho le isetyenziswa ezincwadini) ekufutshane nento engathi yi calendar ebomvu.

Uzifumana pha zonke izinto obuzigcinele elinye ixesha.