'

Sebenzisa Oluhlobo Lwamagama kwi CV Yakho

Sebenzisa Oluhlobo Lwamagama kwi CV Yakho

Kukho enye into encinci endifuna ukukuncokolela ngayo malunga nendlela yokubhala i-CV ebukekayo nencomekayo.

Incinci lento, kodwa iyayidlala indima yayo. Lento imalunga nento ekuthiwa yi font.

Font si style samagama osisebenzisayo xa ubhala. Luhlobo okanye yindlela amagama abukeka ngayo. Umzekelo luhlobo lwe font ekuthiwa yi Handwriting font. Handwriting font yona yile font engathi ibhalwe ngumntu ngesandla.

Zikhona nezinye ezininzi iintlobo zee fonts umntu anokuzisebenzisa xa ebhala. Kodwa zimbhini ezona ntlobo ze fonts ekufuneka uzazile xa ufuna ukubhala i-CV ekhangeleka professional nokuba uzisebenzisa xa kutheni.

Ezona Fonts Ekufuneka Uzixabisile Ngezi

  1. Serif font; ne
  2. Sans-Serif font.

Serif font luhlobo lwe font olungathi lunesidima and olunezinto ezingathi zikona apha emazantsi okanye ekuqaleni nasekugqibeleni. Umzekelo we Serif font yi font ekuthiwa yi Times New Roman (jong kule foto siyifakileyo).

Sans-Serif yona luhlobo lwe font olungenazo ezazinto zingathi zikona ekuqaleni nasekugqibeleni. Yona ingathi yi font enobubele okanye ecocekileyo kancinci. Umzekelo wayo yi font ekuthiwa yi Arial font (jong kule foto siyifakileyo).

Zombhini ezi fonts ziyawenza umehluko kwindlela ebukeka ngayo i-CV yakho. Usenongayazi wena, kodwa zinayo indima eziyidlalayo ekwenzeni umntu aqhubekeke nokufunda i-CV yakho okanye aphelelwe ngumdla.

Umzekelo, i-Serif font ilungile xa ubhala izinto ezifana nee headings okanye titles. Kodwa ngamanye amaxesha esasidima sayo siba too much xa kufuneka ubhale amagama amaninzi.

Kwelinye icala i-Sans-Serif font ngenxa yokubangathi inobubele okanye ngenxa yokucoceka kwayo iyanceda kakhulu xa kufuneka ubhale amagama amaninzi kwi document okanye kwi CV yakho.

Enye into ngezi fonts kukuba xa uzisebenzisa kungcono usebenzise enye yazo kunokuba uzisebenzise zombhini (unless unobuchule ngokuzisebenzisa) ukwenzela amagama akho angazokuxabana ngendlela akhangeleka ngayo kwi CV yakho.

Xa ubhala i-CV yakho thina sikucebisa usebenzise i-Sans-Serif font, especially i-Arial font. Lonto izokuyenza ibukeke and ifundeke lula i-CV yakho. And if uyenzelwa ngomnye umntu i-CV yakho umnxelele ukuba ufuna i-Sans-Serif font.

So, ya ke, nantso into ebendifuna ukukuncokolela ngayo. Ayikhonkulu kodwa inendima eyidlalayo xa ubhala i-CV yakho.

Hopefully, ulwazi lwakho luphucukile kancinci namhlanje.