'

Salary Magazine Yempilo

Salary Magazine Yempilo

Senze isigqibo singabisaqhubekeka ne Facebook page yethu ye English, Salary Magazine – English Version. Siyaxolisa kuye wonke umntu who had already liked the page.

Isigqibo sethu sesokuba masiqhubekeke nolwazi oludibene nokuxhobisa abantu abakwaziyo ukufunda nokubhala ngesiXhosa.

Ulwazi olubhalwe ngesilungu luninzi ukufa apha phandle. And xa sekuthethwa inyani, asifuni ukongeza kwelonani labantu abakhumshayo kodwa kwindawo esihlala kuzo inqabile into yokufundisana sisodwa singabahlali.

So, la page yethu ye English sizokuyitshintsha siyenze ijongane nolwazi oludbene nempilo (health) bhetere.

Health ngenye nje esisokolisana nayo singabantu ekuhaleni. Iyafuna ukuqwalaselwa.

Okwangoku asikalibeki ixesha lokuqhubekeka nolulwazi oludibene ne health.