'

Reasons Ungabizwanga kwi Interview Yesibini

Reasons Ungabizwanga kwi Interview Yesibini

Reasons Ungabizwanga kwi Interview Yesibini

Interview Yokuqla Uyimoshile

Zininzi izinto ozenzayo kwi interview ezikumoshelayo and ezikwenza ungabizwa kumjikelo wesibini we interviews. Ezinye zazo kukubiza umqashi nge gama elirongo, ukungabinalwazi ngalo company, ukungakwazi ukucacisa ngendlela evakalayo ukuba kutheni ucinga ungalunga kulomsebenzi. Okanye ubu late.

Khange Uzilungiselele

Awunongabuzwa ngawe kwi job interview. Imibuzo efana nemibuzo ethi “Tell us about yourself” ayinongabuzwa. If uzilungiselele then awunasidingo sokucinga into engapheliyo before uphendule. Story sakho saziwa nguwe. And you should be able to market yourself ngomzuzu. This includes ukukwazi ukuthetha ngee skills zakho nendlela okhwalifaya ngayo for le position.

Instructions Khange Uzilandele

If uceliwe uze nezinto ezithile kwi interview, izinto ezifana nee certified documents zakho okanye uceliwe ukuba unxibe ngohlobo oluthile, make sure uyayenza lento uyiceliweyo. Otherwise uyazimoshela.

Social Media Yakho Ayincomeki

Just in case ubungayazi, abaqashi bayayijonga i-social media profile yakho. And izinto owuzifakayo kwi profile yakho either ziyakunceda kwi job hunt yakho okanye ziyakumoshela. If uyazazi ziyakrokrisa izinto owuzifakayo kwi profile yakho, make sure settings zakho uyazitshintsha from public to private ukuze ingazokubonwa nangubani na i-profile yakho.

Uyadika

Sometimes kuyafuneka wenze i-follow up after ubuye kwi interview just to check abakulibelanga. But if ubuxelelwe ukuba kusekho ezinye ii-interviews ezizokwenziwa in the following two weeks emva kwaleyakho and yet wena uyaqhubekeka ufuna ukuqonda nge progress yakho kodwa azikadluli ezaveki and awuyeki. Then yazi ke uyazimoshela. If uyenzile i-follow up emva kweveki ezimbhini and yet abade babuyele kuwe – bayeke.Be the first to comment

Leave a Reply