'

Nanku Umzekelo we Cover Letter Ozokuyithumela Ngesandla

Igama Lakho ne Fani Yakho
Address yakho
Phone number yakho
Email address yakho

Date yalemini uyibhale ngayo

Igama la Lomntu Ubhalela Kuye (ukuba uyalazi)
Job Title Yakhe
Address ye Company Asebenza Kuyo

Dear mqashi:

Lena yi cover letter yam endiyibhalela lomsebenzi niqashela wona we Public Area Attendant nje ngokuba kuchaziwe kwicala lemisebenzi kwi website yenu. Ndineminyaka emithathu ndisebenza ndiyi Cleaner kwisibhedlele sase Helderberg and ndiyakholwa ukuba ndingawenza ngokuzimisela lomsebenzi niwuqashelayo.

Kwi job description yenu nithe nifuna umntu ongonqeniyo ukusebenza iyure eziyi 45 ngeveki, umntu ozokwazi ukusebenza ngee weekends nange ntsuku ze holiday. Mna apho bendisebenza khona ibingeyongxaki kum leyo and nomphathi wam lo ndimbhale kwi CV yam nje ngomnye we references zam angangqina ukuba ixesha ndiyalibambha kwaye andisokolisi xa kufuneka ndisebenze overtime.

Umthetho wam ndingumntu ococekileyo and kwaye ndiyakholwa kukugcina indawo endikuyo icocekile. Ezinye ze skills endinazo kukuthetha nokubhala ngendlela ecacileyo nevakalayo. Ndikwanabo nobubele ebantwini kwaye ndiyamelana ne pressure.

CV yam ndiyifakile ukuze uzokwazi ukufunda ngezinye ii-skills endinazo kwakunye ne work experience yam. Ndiyabulela nge xesha lakho nethuba owulithathileyo ngokufunda le cover letter yam.

Ndingavuya kakhulu ukuba ungabuyela kum nge email ku [email protected] okanye ge phone ku 089 101 1121.

Ozithobileyo,
Signature yakho
Igama Lakho ne Fani Yakho