'

Nanku Umzekelo Ophilayo we Profile Yakho

Enye into eyenzekeyo ngee CV zethu kukuba ingathi asiyazi ncam-ncam ukuba yintoni i-profile nokuba indlala indima engakanani kwinjongo zethu zokukhangela nokufumanna umsebenzi.

So ndizokuzama ukuyicacisa indima ye profile yakho ngeyona ndlela endinokwazi ngayo ukubhala into ecacileyo nevakalayo. Nawe ke bekunobagcono ukuba le post ungayinika esona sihoyo owunokwazi ukuyinika sona.

Okay ke, masiqale ngokucacisa ukuba yintoni i-profile…

Ngokufutshane, i-profile yindlela onothanda umntu angakwazi okanye abantu bangakwazi ngayo ukuba ungumntu onjani. Ekuhlaleni besinokuthi yindlela owuziphatha ngayo.

Lilonke i-profile yakho iqala ngawe.
Ukhumbhule ukuba indlela owuziphatha ngayo ayiphelelanga kwindlela owuziphatha ngayo xa uphambhi kwabantu kuphela. Ikwayiyo nendlela owuziphatha ngayo na xa uhleli wedwa.

Iyahambhelana kakhulu nento ekuthiwa yi impression. Impression yona ihambhelana nokuncomeka.

I hope iyacaca kancinci.

Otherwise, if ayikacaci ndiyathembha ukuba la alandelayo ngezantsi amagama azokuyibhentsisa.
Masiqhubeke ngomzekelo ophilayo…

Kamnandi unayo i-profile yakho pha ku Facebook.

Siyavumelana mos?
Okay.
So ke, apha ku Facebook i-profile yakho iyiyo yonke into eveleyo ngawe xa omnye umntu ecofile egameni lakho.

Hopefully uyayazi lonto, ngokuba nawe uyayenza into yokucofa amagama abantu ngee njongo zokwazi ukuba kuqhubeka ntoni ngabo. And inoba uyayazi ukuba lonto iyenziwa nakuwe.

Foto owuzifakayo, izinto owuzibhalayo, landawo ibhalwe “Intro”, nazo zonke ezinye izinto owuzifakayo ku Facebook wakho zithetha ngawe.

Eyona nto ekufuneka uyixabise kakhulu ukodlula amafoto nezinto owuzibhalayo yilandawo ibhalwe “Intro”.

If uyafuna manyani ukuphucula indlela okwazi ngayo ukubhala i-profile ekwenza uvele nje ngomntu oncomekayo kwi CV yakho qala ngokuqwalasela landawo ibhalwe “Intro”.

Facebook unento ethi “Add Bio”. Pha kulandawo ithi “Add Bio”, Facebook uphinda athi “Add a short bio to tell people more about yourself.”

Yijonge landawo uyiqwalasele ukuba wena ubhale ntoni ngawe.

If umntu angangena kwi profile yakho ka Facebook angagqiba ntoni ngawe? Into owuyibhalileyo ngawe kulandawo ibhalwe “Bio” iyancomeka? Okanye iyafuna ukulungiswa?

If ucinga iyafuna ukulungiswa qala ngokulungisa izinto ezifana nezi (if unazo):

  • Manager at self-employed
  • NoT Yet, I’m STiLL a TeeNager

Umzekelo we “Bio” okanye i-profile encomekayo nje ngomntu ozimisele nge career yakhe yi intro ethetha ngemfundo yakho, indawo owakhe waphangela kuzo okanye ophangela kuyo, izinto owakhe wazenza neminqweno yakho nje ngomntu.

Make sure ubhala ngendlela encomekayo ngawe. Ungagwexi okanye uzidwebelele.

Ukugqiba kwakho uthathe la “Bio” yakho uyibhalileyo kwi “Intro” yakho uyikhuphele kwi CV yakho phantsi kwe Profile okanye Summary yakho.

Lilonke indlela ofuna ukuziveza nendlela owuziphatha ngayo mazithethe inyani ngawe. So, if uthi uzimisele ngokufumana umsebenzi and yet izinto okanye indlela owuziphatha ngayo zithetha enye into ephume ecaleni yazi ukuba iphi ingxaki.

If awuzazi ukuba mawuqale ngaphi ngokubhala i-Intro encomekayo ngawe. Qala ngokujonga i-profile yomntu omaziyo ukuba noko uphila ubomi obungathi buyancomeka. Ukugqiba kwakho ufunde ukuba lomntu ubhale ntoni xa ethetha ngaye.

Enye into:
Abaqashi bayayijonga i-Facebook profile yakho, especially xa usebenzisa igama lakho ne fani yakho apha ku Facebook. So make sure into ayifundayo ayikudwebeleli.