'

Msebenzise Ngoluhlobu u-Indeed to Get the Best Results

Msebenzise Ngoluhlobu u-Indeed to Get the Best Results

Msebenzise ngoluhlobu u-Indeed to get the best results

Indeed is probably the most powerful website on the internet for imisebenzi. Imisebenzi owuyifumanayo kuye yimisebenzi ethathwa kwi websites ezininzi and ezohlukeneyo, including imisebenzi esuka kwezinye ii-websites zemisebenzi, websites ze recruitment agencies nemisebenzi ethathwe directly kwi career pages ze websites ze company ezizimeleyo. And everyday kukho imisebenzi emitsha ekhoyo.

Into emnandi ngaye is that kulula ukumsebenzisa and indlela owuyikhangela ngayo imisebenzi i-straightforward – akukhosidingo sokukhangela ii-websites ezinemisebenzi one-by-one. Uyakwazi ukuzikhethela ukuba ufuna imisebenzi esuka kwi recruitment agencies zodwa okanye ufuna imisebenzi ethathwe directly kwi career pages ze company. Uyakwazi nomsebenzisa na xa ufuna ukwazi ithini i-salary yomsebenzi ofuna ukusebenza kuwo.

Xa ungena kwi website yakhe udibana nendawo ezimbhini. Enye ibhalwe “What” ngaphezulu, eyesibini ibhalwe “Where”. Kulendawo ibhalwe What uyakwazi ukubhala kuyo igama le position owuyikhangelayo, igama le company, industry owuyikhangelayo, okanye igama le skill.

Kulendawo ka Where ubhala kuyo igama le area owukhangela kuwo lomsebenzi including igama le province, igama le lokishi okanye le suburb, uyakwazi nokukhangela nange postal code kanti. Ugqiba kwakho ucofe kulendawo ibhalwe “Find jobs” ukuze ubone imisebenzi ekhoyo. If uyafuna akuthumelele nge phone, uyakwazi ukumnika i-number yakho ka WhatsApp if ufuna akuthumelele imisebenzi efana nale ugqib’okuyikhangela.

If usebenzisa i-computer uyakwazi ukucofa kulendawo ibhalwe “Advanced Job Search” (ecaleni kwale button ibhalwe “Find jobs”). Advanced Job Search umcofa xa ufuna ukucacisela u-Indeed ukuba ufuna akujongele imisebenzi ye recruitment agencies okanye ufuna esuka straight kwi website ye employer. Uyakwazi nokumxelela xa ufuna angavezi imisebenzi enamagama athile okanye ufuna aveze imisebenzi enalomagama odwa, ayiyeke eminye.

If ukhangela imisebenzi ye company ethile uyamxelela ukuba akuvezele imisebenzi yalo company yodwa. Uyakwazi nomxelela ufuna aveze imisebenzi yayizolo, imisebenzi ya 3 days ago, imisebenzi ya last week okanye last 15 days, okanye umchazele akuvezele imisebenzi nokuba ngeyanini.

Again if usebenzisa i-computer uyakwazi ukuhla uye ekugqibeleni kwe page apho uzokudibana khona namagama abhalwe kancinci (Jobs – Browse Jobs – About – Help Centre). Xa ucofe ku “Browse Jobs” uzokhutshelwa kwi page ene list ye alphabets eziqala ku A and ziphele ku Z.

Ukucofa kwakho kwenye yezi alphabets uzokuphumela kwi page enamagama e-company eziqala ngezo alphabets efuna abantu and ngokucofa kwezo company uzokhutshelwa kwi page enemisebenzi yezo company ongayi aplayela.

Kwapha ku “Browse Jobs” uyakwazi nokuyikhangela ngee categories imisebenzi and imisebenzi yohlulwe ngee categories eziyi 45 ukuqala ku A uyokutsho ku V. Category nganye yohlulwe nge type yomsebenzi nange provinces. Wena uthatha ngokucofa kwi link enemisebenzi owuyifunayo.

That’s it.Be the first to comment

Leave a Reply