'

Lungisa Ezizinto kwi CV Yakho

Lungisa Ezizinto kwi CV Yakho

Lungisa Ezizinto kwi CV Yakho

Kukho i-CV esiyithunyelweyo last week. Ngeyaka Nandipha. Nandipha uyakhala uthi kudala e-aplaya kwa government nakwi private companies – akanantlahla. So, yena ngoku ukrokrela i-CV yakhe qha akayazi ukuba yintoni ingxaki and ebecela ukujongelwa yona.

Siyijongile ke and yazi yintoni?

Kulonyaka uphelileyo besikhe sayenza into yokucela abantu basithumelele ii-CV zabo sizijonge. Into eyenzekileyo and eyeyasityhafisa (ngaphandle kokuxakeka) yindlela ii-CV zabantu zifana ngayo (word for word).

Almost zonke ii-CV esazifumanayo zithetha into enye ngohlobo olunye ingathi yi home work ekotywe ekuseni mzuzwana before iqale i-class. Ngenxa yexesha. umntu khange abenalo ithuba lokukhe atshitshe amagama and ayibhale ngohlobo lwakhe. So, ngoku umntu uphela ekhuphela kwanto including nee mistakes (word for word).

Word for word?

Thiza wam!!!

Yazi enye into abantu abangayaziyo ngokucela umsebenzi kukuba kuyafana nocela uthando emntwini.

Kulula ukuthi ndiyakuthanda. But kunzima ukuchaza ukuba uthanda ntoni, umthandela ntoni, uthi makathini ngalonto, okanye uzomenza ntoni khona. Ngezinye izinto ekufuneka uzithethile xa ucela uthando emntwini. Otherwise uyadelela okanye umenza lula umntu wabantu.

Kuyafana na xa ucela umsebenzi. Awukwazi ukusebenzisa ukopi cat we CV ukugqiba kwakho ucinge isicelo sakho sizohlonitshwa kodwa ucula iculo lika wonke-wonke. Uhambha uthetha into enye kwabantu abohlukeneyo.

Siyithetha qho into yokuba lungisa i-CV yakho qho xa u-aplayela umsebenzi omtsha and make sure uphendula lento ifunwayo kwi job description. Yenza i-home work yakho mfondini – sungxama ngokukopa okanye ungxame ngoku aplaya.

Ndithetha ngantoni?

Ndithetha ngale Profile/Summary ekwi CV zabantu. Kungezeka ikhona nakwi CV yakho:

PROFILE

I am an ambitious female who is prepared to achieve the desired goals of the Job description. I am a hard worker, self-motivated, honest, reliable, goal oriented individual who is always looking for a challenge to enhance my skills and knowledge, I like to interact with other people and adapt easily to different kinds of environment. I have good communication skills, telephone skills. I am able to work different kinds of shifts and under pressure. I can speak isiXhosa and English fluently.

If uzokuthi “I am ambitious” xa uthetha ngawe, make sure kwi CV yakho ii-achievements zakho ziyangqinelana nalento uyithethayo. Umzekelo, What have you achieved ke?

At least i-work experience yakho okanye ii-skills zakho should show ukuba awupholanga – they should show ukuba uyadidiza and uyayifumana into owuyifunayo. Show and prove mntasekhaya, suthetha nje.

The same applies na xa uzokuthi you are “prepared to achieve the desired goals of the job description.”

Khona, i-work experience yakho iyatsho nayo ukuba you achieve the desired goals of the job? Okanye kulandawo ye work experience ufake ii-bullet points ezine job responsibilities?

Kaloku if manyani ungumntu ozi atshivayo ii-goals zomsebenzi osebenza kuwo supposed ii-bullet points zakho zithetha ngee achievements nazo.

Khona xa usithi you are “prepared to achieve the desired goals of the job description”, ngeyiphi le job description uthetha ngayo? Kutheni ungayichazi? Okanye awuzazi ukuba uthetha ngantoni?

A word of advice

Try to be original kwi job applications zakho and ujonge ukuba kuzokwenzeka ntoni. Lilonke work on your application before ucele umsebenzi.

Because xa sekuthethwa inyani, mninzi umntu othi ufuna umsebenzi kodwa deep down ufuna imali okanye udikiwe yilento ayenzayo. Kodwa akhonto ebambhekayo azanayo etafileni (njengababantu bathi bathanda umntu kodwa bafuna i-sex okanye imali yakhe).
 
Sukuba ngomnye wabobantu.Yiza nento oluncedo okanye osebenza ngayo if manyani uyosebenza pha.