'

Lola i-CV Yakho ngezi Tips, Iyeke Ubabuthuntu

Lola i-CV Yakho ngezi Tips, Iyeke Ubabuthuntu

Lola i-CV yakho ngezi tips, iyeke ubabuthuntu

If kudala u-aplayela imisebenzi and inqabile into yokuba mawuphendulwe, kunqabe nalo “rejection message,” maybe ikhona into erongo nge CV yakho. Inoba nawe kade uyikrokrela qha ubungayazi ukuba mawenze njani.

Don’t worry, sikwenzele ii-tips ezinokunceda ulungise i-CV yakho.

Tip number 1: sebenzisa ii-keywords

If usebenzisa amanye walamagama asetyenziswe kwi job description you are more likely uphendulwe than xa ungazisebenzisanga. Why?

Because:

  1. Uyabonakala ukuba ungumntu ophendula lento ifunwayo; and
  2. Uyaziveza ukuba “you pay attention,” which shows ukuba you are focused.

Tip number 2: khupha izinto ezindala

Experience ya 10 years ago ayinyanzelekanga and kufuneka uyikhuphe if unayo entsha. It’s the same na xa wayigqiba kudala i-matric yakho, you don’t have to include ne date owayigqiba ngayo.

Tip number 3: Faka i-section ye profile yakho

Kwi section ye profile faka ii-sentences noba ziy’ three or four ezithetha nge experience, skills nee achievements zakho ezidibene nalomsebenzi uwufunayo.

Tip number 4: basela ngee achievements zakho

Kulendawo usebenza kuyo okanye kwezindawo wakhe wasebenza kuzo akhozinto owakhe wazenza onobasela ngazo kwi CV yakho? Promotion okanye ii-sales nokuba yi “Employee of the Month” award? Achievements includes ukusebenza unyaka wonke ungakhange ugule okanye ii-double shifts for 3 days in a row. Anything ezokuveza i-commitment yakho yifake pha kweza bullet points ze experience. Make sure uqala ngazo.

Tip number 5: make sure uyifunda kabini-kathathu i-CV yakho

Spelling mistakes yimpilo and akhomntu ongazenziyo, it doesn’t matter nokuba uqhele ukubhala kangakanani na. At the very same time it’s very unprofessional ukuthumela i-CV ebole ngamagama apelwe rongo ne format efundeka nzima. Ukuyifunda kabini okanye kathathu i-CV yakho will only take you one or two minutes. Ngomzuzwana nje awunongadibani nento efuna ukutshintshwa. Ungacela nomntu ovana naye akujongele kanti.

Tip number 6: update, update (ungayeki)

Update i-CV yakho qho xa kukho into entsha eyenzekileyo edibene ne career yakho even if awukhangeli msebenzi during eloxesha. If ikhona into eyenzekileyo apho usebenza khona okanye ufunda khona and ucinga ukuba yi achievement kuwe make sure uyibonela indawo kwi CV yakho – kanye-kanye ngoku isandokwenzeka.4 Comments

Leave a Reply