'

Kusezobanzima Kuwe if Usenza Lento xa u-Aplayela Umsebenzi

Kusezobanzima Kuwe if Usenza Lento xa u-Aplayela Umsebenzi

Kusezobanzima Kuwe if Usenza Lento xa u-Aplayela Umsebenzi

Kudla ngokuthiwa isiqhelo siyayoyisa ingqondo. And manyani, if uziqhelise ukwenza into ngohlobo oluthile kubanzima ukutshintsha okanye uzifundise enye into entsha. Sometimes ingxaki ezininzi ziqala ngoluhlobo.

Ndithetha ngantoni?

Ndithetha ngokungakwazi kwabantu ukubhala.

Ubuninzi bethu zange lwaziqhelisa ukubhala. And abantu abaninzi izoqala ukubasisiqhelo into yokubhala ngokuze kufike izinto ezifana noo Facebook noo WhatsApp. Abanye bethu baqhela ukubhala ngelaxesha loo Mxit noo BBM.

Ngaphandle kwasesikolweni, umntu waqheliswa ukubhala zi Instant Messaging (IM) apps apho umntu ebhala enenjongo zokufumana impendulo ngalamzuzu – as if uncokola nomntu face-to-face. As a result, umntu uphela ebhala lento ayibhalayo engxamile because ufuna ukuphendulwa fast.

“Hello” uphela engu elo, “Hi” uba Hy, “Thanks” abe ngu thanx okanye u-“Thank you” abe ngu Thank u. Namanye amagama anjalo.

Imagine ke ngoku ubhala ngoluhlobo everyday for iminyaka. Xa ucinga kuzobalula ukubhala ngenye indlela xa kufuneka ubhale ngokufanelekileyo?

Ukubhala kunzima se ungumntu othandayo noqhelileyo ukubhala. Especially xa ubhala into ezofundwa ngomnye umntu and olindendele akuphendule. Kubanzima more kumntu oneminyaka eziqhelise ukubhala ngee abbreviations.

This is not to say wonke umntu obhala ngoluhlobo sobe awufumane umsebenzi because baninzi abantu abakwaziyo ukufumana imisebenzi even though bebhala ngolwahlobo.

But kusezobanzima kwabantu abaninzi ababhala ngoluhlobo for 2 reasons only…
Uku Aplayela Umsebenzi Kudinga i-Skill Sokubhala.
And Akhomntu Ozokufunda i-CV Yakho if Akukholula Ukuyifunda.Be the first to comment

Leave a Reply