'

Khawume Kancinci Ngezizinto kwi CV Yakho

Khawume Kancinci Ngezizinto kwi CV Yakho

Khawume Kancinci Ngezizinto kwi CV Yakho

Mamela, xa ufuna ukufumana isihoyo somqashi, sukuthetha izinto ezingadibenanga nalento ayifunayo.

If uyifundile manyani i-job description, uyayazi ukuba khange aqale kwa ukuqala ukuthetha nge address yakho, khange akubuze nge date of birth yakho okanye i-ID number yakho.

Khange akubuze ukuba uyi “male” okanye uyi “female”.

Okwangoku akakwazi ukuba ungubani and khange ayicinge nokuyinga into yokuba utshatile okanye awutshatanga. Criminal record yakho xa efuna ukuyazi uyazazi ukuba makayijonge phi.

Health yakho xa idingeka kulomsebenzi afuna ukuqashela wona uzokuxelela ukuba kuzokufuneka wenze i-test ejonga i-health yakho.

If umqashi uthethile ngesiXhosa, isiZulu, Sesotho okanye i-Afrikaans kwi job description then ungamphendula umchazela ngendlela okwazi ngayo ukuzisebenzisa ezi languages. Otherwise, khawume ngazo kwi CV (ngezinye nje ezenza i-CV yakho ibende).

Khona ebekhe watsho ukuba kufuneka ufake ifoto yakho kwi CV okanye application yakho? If khange atsho, nawe sukuyifaka (akukhosidingo).

Ungalibali, xa ufaka i-CV okanye application yakho, yibangathi uthetha nomntu ophambhi kwamehlo akho. Yibangathi uthetha nomntu oxakekileyo.

Phendula lento ayicelayo okanye ayifunayo kuwe. Uyeke ukumlibazisa ngezinto eziphume ecaleni.