Phendula Apha

Yonela Kabi
 15 ka January 2020

Molweni bethuna

Igama lam ndingu YonelaKabi. Ndingumhlali emonti. Ndino Grade 12 ne National diploma kwi HR ndinayo ne 18 experience kwi session zonke zakwa HR. Ndicela uncedo ngofuniswa umsebenzi. 

Enkosi

Akho mpendulo