'

Information Ebalulekileyo kwi Cover Letter

• Contact details • Salutation • Introduction • Body • Closing • Signature Contact details If i-cover letter yakho uzokuyiposa okanye uzokuyifaka ngesandla uboqala ngee contact details zakho nezalendawo ucela kuyo umsebenzi. Kwi contact details ufaka igama, ulandele nge address, phone number ne email address, ugqibele nge date yalomini uyibhale ngayo. Kodwa if uzokuyithumela nge email, contact details zakho uzifaka ekugqibeleni kwe email, ezantsi kwe signature yakho. Salutation Salutation ngumolo wakho okanye yindlela obulisa ngayo. Kubalulekile uqale ngokubulisa phambhi kokuba udubuleke ngokucela umsebenzi. Xa ubulisayo, uqala ngokuthi Ms. or Mr. then ulandele nge fani yalomntu ubhalela kuye – this is if uyazazi ukuba ubhalela kubani. If awuzazi ukuba ubhalela kumntu ongu Ms. or Mr. then ubhala igama lakhe ne fani yakhe ngokupheleleyo. But if awunalo igama la lomntu ubhalela kuye ungathatha ngoku “Dear Hiring Manager”. Introduction Emva kokuba ubulisile, kuzofuneka ulandele ngokuzithutha ngokuzazisa. Uzazisa ngokuqala ngokuchaza le position uyi aplayelayo. Emva koko, kuzofuneka uthethe ngokufutshane nge experience yakho nee skills onazo ezimbhalena nale post. Kuyo into owuyithethayo kwi introduction uqinisekise awusiphunculi isihoyo okanye i-attention yalomntu ufunda le cover letter yakho. Body Emva kwe introduction yakho, kuzonyanzeleka ungene emxholweni. Apha kuzofuneka ngesizathu sakho sokubanomdla kule position uyifunayo kwakunye nesizathu sokuba kutheni ucinga ugalunga kulomsebenzi. If uyathanda, ungathetha nge zinto ezibhalwe kwi job description. Ukugqiba kwakho uthethe nge zinto onazo ezihambhelana nezi zinto zikwi job description. Closing Apha kwi closing yakho, phinda uthethe kancinci nge zinto owuzithembhe ngazo ezikwenza ukwazi ukuwenza lomsebenzi, ubaxelele ukuba ungavuya ukuba bangakubizela i-interview, ukugqiba ubulele nge xesha la lomntu ufunda le cover letter yakho. Signature Kwi paragraph esezantsi kwe closing yakho, uthatha uvalelise ngesihle sakho ngokuthi: • Best Regards, okanye uthi • Kind Regards, okanye uthi • Regards, okanye uthi • Sincerely okanye uthi • Thank you, okanye uthi • With appreciation, And then ulandele nge hand signature yakho (if uzokuyiposa okanye uzokuyisa ngesandla i-cover letter yakho). Ezantsi kwe signature, ulandela nge gama ne fani yakho. If i-cover letter yakho uzokuyithumela nge email, thatha ngokubhala igama lakho phantsi kwallendawo ubhale Kind Regards kuyo, ulandele ngee contact details zakho.
 • Contact details
 • Salutation
 • Introduction
 • Body
 • Closing
 • Signature

Contact details

If i-cover letter yakho uzokuyiposa okanye uzokuyifaka ngesandla uboqala ngee contact details zakho ne zalendawo ucela kuyo umsebenzi.

Kwi contact details ufaka igama, ulandele nge address, phone number ne email address, ugqibele nge date yalomini uyibhale ngayo.

Kodwa if uzokuyithumela nge email, contact details zakho uzifaka ekugqibeleni kwe email, ezantsi kwe signature yakho.

If i-cover letter yakho uzokuyiposa okanye uzokuyifaka ngesandla uboqala ngee contact details zakho ne zalendawo ucela kuyo umsebenzi.

Kwi contact details ufaka igama, ulandele nge address, phone number ne email address, ugqibele nge date yalomini uyibhale ngayo.

Kodwa if uzokuyithumela nge email, contact details zakho uzifaka ekugqibeleni kwe email, ezantsi kwe signature yakho.

Kodwa if uzokuyithumela nge email, contact details zakho uzifaka ekugqibeleni kwe email, ezantsi kwe signature yakho.

Salutation

Salutation ngumolo wakho okanye yindlela obulisa ngayo. Kubalulekile uqale ngokubulisa phambhi kokuba udubuleke  ngokucela umsebenzi. Xa ubulisayo, uqala ngokuthi Ms. or Mr. then ulandele nge fani yalomntu ubhalela kuye – this is if uyazazi ukuba ubhalela kubani.

If awuzazi ukuba ubhalela kumntu ongu Ms. or Mr. then ubhala igama lakhe ne fani yakhe ngokupheleleyo. But if awunalo igama la lomntu ubhalela kuye ungathatha ngoku “Dear Hiring Manager”.

Introduction

Emva kokuba ubulisile, kuzofuneka ulandele ngokuzithutha ngokuzazisa.  Uzazisa ngokuqala ngokuchaza le position uyi aplayelayo. Emva koko, kuzofuneka uthethe ngokufutshane nge experience yakho nee skills onazo ezimbhalena nale post.

Kuyo into owuyithethayo kwi introduction uqinisekise awusiphunculi isihoyo okanye i-attention yalomntu ufunda le cover letter yakho.

Body

Emva kwe introduction yakho, kuzonyanzeleka ungene emxholweni.

Apha kuzofuneka ngesizathu sakho sokubanomdla kule position uyifunayo kwakunye nesizathu sokuba kutheni ucinga ugalunga kulomsebenzi. If uyathanda, ungathetha nge zinto ezibhalwe kwi job description. Ukugqiba kwakho uthethe nge zinto onazo ezihambhelana nezi zinto zikwi job description.

Closing

Apha kwi closing yakho, phinda uthethe kancinci nge zinto owuzithembhe ngazo ezikwenza ukwazi ukuwenza lomsebenzi, ubaxelele ukuba ungavuya ukuba bangakubizela i-interview, ukugqiba ubulele nge xesha la lomntu ufunda le cover letter yakho.

Signature

Kwi paragraph esezantsi kwe closing yakho, uthatha uvalelise ngesihle sakho ngokuthi:

 • Best Regards,

okanye uthi

 • Kind Regards,

okanye uthi

 • Regards,

okanye uthi

 • Sincerely

okanye uthi

 • Thank you,

okanye uthi

 • With appreciation,

And then ulandele nge hand signature yakho (if uzokuyiposa okanye uzokuyisa ngesandla i-cover letter yakho). Ezantsi kwe signature, ulandela nge gama ne fani yakho.

If i-cover letter yakho uzokuyithumela nge email, thatha ngokubhala igama lakho phantsi kwallendawo ubhale Kind Regards kuyo, ulandele ngee contact details zakho.