Phendula Apha

Nombasa Nikani
 23 ka September 2019

Ndingawufumana njani msebenzi cape union mart

Tebuho Moshoeshoe 23 ka September 2019

Hi Nombasa, ubukhe wa aplaya ngaphambhili?