Phendula Apha

Siseko
 20 ka October 2019

Molweni guys. Bendicela ukubuza nje if ukhona umntu apha kuthi obeke waya kwi job interview? Ibinjani?

Akho mpendulo