Phendula Apha

Nontsikelelo Twalo
 3 ka October 2019

Xa ndicofa kwi link ezantsi okwenzela ndizongena kwi WCG ayivumi tu ndiyincamile nokuba ndingaphuma ndingene nge fowni iyala.

Tebuho Moshoeshoe 3 ka October 2019

Hi Notsikelelo, ngowuphi lomsebenzi wakwa WCG ubzama ukungena kuwo?

Nontsikelelo Twalo 4 ka October 2019

Ngulo we Teacher eSokhanyo Primary School

Nontsikelelo Twalo 4 ka October 2019

Ndisokoliswa yindlela yongena kwilink yenu engezantsi.

Tebuho Moshoeshoe 4 ka October 2019

So, xa ucofe kula link ingezantsi apha kwi website yethu akwenzeki nto? Okanye ayicofeki xa uku Facebook? Zama ukucofa apha kule link isezantsi.

http://e-recruitment.westerncape.gov.za/index.php/vacancies/index/clear