'

Imibuzo Exhaphakileyo kwi Interviews Nendlela Yokuyiphendula

Nantsi Eyona Mibuzo Exhaphakileyo kwi Interviews and Ekufuneka Ukwazile Ukuyiphendula.

1. Tell me about yourself.
Okay  ayingombuzo lo, sis’celo. And interviews ziyathanda ukuqala ngesis’celo. Uzincede torho ungaze ulinge usokoliswe kukuphendula esis’celo. Ukuba unayo into ekuthiwa yi profile and unayo indlela ofuna ukwaziwa ngayo nje ngomntu, thetha ngayo.

2. Why should we hire you?
Nyani ke, kutheni kufuneka kuqashwe wena? Abanye abantu bayathanda ukuzenza abantu abafuna ukusizelwa, bakhale ngee ngxaki zabo as if sisizathu sokuba makaqashwe. Ha a, ayihambhi njalo. Cinga icebo elibhetere.

3. What is your greatest strength?
Bafuna ukuqonda ukuba uzokwazi nyani ukuwumela nokuwuthwala umthwalo walomsebenzi uwufunayo. Kuzofuneka ukhuphe and uthethe ngezinto oxhobe ngazo.

4. What is your greatest weakness?
Amaxoki ayathanda ukuthi awana weakness as if ba perfect. Akho mntu u-perfect apha. Thetha inyani and uxele isisombhululo osizamayo onethembha sizokunceda ngale weakness okanye ngee weaknesses zakho. Lento izokuveza nje ngomntu oyiqhaphelayo ingxaki and owenza into ngayo.

5. Why do you want to leave (or have left) your current job?
Saziwa nguwe isizathu. But ungakulinge ukhalaze okanye uthethe kakubi or negative. Focus on the future mntasekhaya and ubaxelele ngenqubela.

6. What are your salary expectations?
Namhlanje bendiqashe umntu azofaka i-waterproof ngaphandle kwe roof yendlu. Phambhi kokuba aqale ukusebenza ndiyendambuza kabini ukuba uzofuna malini. Uyewambhombhozela into endingayiviyo ngaqonda mandim’yeke asebenze mhlawumbhi xa egqibile ukusebenza uzokutsho ayazi ukuba lomsebenzi ufanelwe yimalini.
Ukugqiba kwakhe ndiyendphinda ndambuza waphinda wambhombhozela. Ndaphinda ndambuza okwesibini wade walibiza ixabiso lakhe. Ndathi okay. Budget yam ibi double lamali ayibizileyo. Qha yena ebesoyika. So, ngoku uphele efumana into acinga imfanele.
Wena ungoyiki ukubala ixesha lakho, transport yakho, ukutya kwakho, imali yombane, imali ye rent nezinye iznto ezinyanzelekileyo ebomini bakho nje ngomntu ophangelayo. Ungaziqhathi.

7. Why do you want this job?
Thetha ngalomsebenzi nangale company, ubabonise ukuba uyenzile i-homework yakho and ucacise izinto ezikucaceleyo ngalomsebenzi.

8. How do you handle stress and pressure?
Lombuzo uyafana nalambuzo ubuza ngee weaknesses zakho. Nalapha ungaxoki uthi awubikho under pressure. Ngoba bona bafuna ukwazi ukuba wenza ntoni xa izinto zingahambhi kakuhle okanye xa kukho into ekusokolisayo.

9. Describe a difficult work situation or project and how you overcame it.
Apha bafuna umzekelo ophilayo. Wakhe wanawo amaxesha ebomini bakho apho wakhe wazifumana usentweni esokolisayo and ekugqibeleni wazikhupha kuyo? Thetha ngayo.

10. What are your goals for the future?
Goals zakho make sure zihambhelana nalomsebenzi owufunayo. Ongathethi ngezinto eziphume ecaleni.