'

Ifumaneka Njani Imisebenzi ye Nonprofit Organisations?

Ifumaneka Njani Imisebenzi ye Nonprofit Organisations

Awukhe uyicige into yokusebenzela i-Nonprofit Organisation (NPO)? Abantu abaninzi abafane bayicinge lonto. Umntu xa efuna umsebenzi indawo zokuqala azicingayo ngu rhulumente okanye ii-private companies. But zikhona nezinye indawo obunojonga kuzo ezifana nee NPOs, kanti.

Yintoni i-Nonprofit Organisation?

NPO ngumbutho okanye i-organisation esebenza ingenanjongo zokwenza i-profit. Umsebenzi wayo kukuncedisana nokuphucula uluntu. Umzekelo we NPOs zi soup kitchens, icawe, universities, homeless shelters nezinye indawo ezincedisana noluntu ngemeko ezifana ne health ne education.

Ixesha elininzi abantu abasebenzela ezindawo idla ngokuba ngabantu abangamavoluntiya. But ezinye ii-NPOs zibanabantu abaqashiweyo and ababhatalwayo ukuze benze imisebenzi ya everyday. Imisebenzi efana nee admin duties, finances, nursing nezinye izinto ezinyanzelekileyo kulo NPO. Abobantu basebenza and baqashiwe njengabanye abantu abasebenzela urhulumente okanye ii-private companies – babhatalwa ngohlobo olufanayo nabantu abasebenzela ii-companies ezi private (sometimes babhatalwa kakhulu).

Ifumaneka Njani Imisebenzi ye NPOs?

Zininzi indlela zokufumana imisebenzi kwi NPOs. Kusenokungabikho lula ukuyifumana kodwa. And ukukhangela imisebenzi ye NPOs kuyafana nokukhangela imisebenzi yesiqhelo. Njengemisebenzi yesiqhelo, umsebenzi we NPO une requirements nee responsibilities nawo. If awunazo izinto ezifunwayo kwi requirements then usenongathathwa.

But if ufuna ukuzenzela lula ungenza so…

Qala Ngokuvoluntiya

Ukuvoluntiya kuyonqeneka but yinto enkulu kwi NPOs. So, if une experience yokuvoluntiya then amathuba akho okuqashwa kwi NPOs abamaninzi – especially xa unazo nezinye izinto ezifunwayo kwi requirements.

Ungavoluntiyi Kuzo Zonke Indawo

Just like uku aplayela imisebenzi yesiqhelo, Kungcono uzikhethe indawo ocela kuzo imisebenzi. Awukwazi ukuhambha ucela umsebenzi kuzo zonke ii-NPOs odibana nazo. Focus kwi NPOs ezithile okanye ezisebenza ngemisebenzi ethile. And make sure ubanegalelo nawe. Umzekelo, ezinye ii-NPOs zisebenza ngokuncedisa abantu ngemfundo, nge sport, nge health nangokunceda abantu xa betshelwe zizindlu okanye ngokutya. Kufuneka ukhethe.

Yibanegalelo

Ukuqashwa kwakho kushiyana ngokuba uzanantoni and uzobanalo na igalelo. Igalelo lakho nalo lushiyana ngokuba uneziphi ii-skills. Since ubuninzi be NPOs lusebenza ngokunceda abantu abasokolayo ngezinto ezithile and abanye babobantu bayathanda ukuba ngabantu abamnyama, kuyanceda ukukwazi ukuthetha ulwimi oluthethwa kwezondawo.

Khangela Ezikufutshane Kuwe

NPOs zikhona kuzo zonke indawo. Zikhona nase lokishini. If unomdla wokusebenzela i-NPO ungaqala ngokukhangela ezikufutshane kuwe. If zikhona ozaziyo, ungazenzela lula uzi googlishe okanye uzijonge ku Facebook. And ezinye zazo ziyathanda ukuyifaka kwi websites zazo imisebenzi, so ungonqeni ukugqogqa napha.

Zinjonge Online

Indawo esiyaziyo online for imisebenzi ye NPOs yi website ekuthiwa yi NGO Pulse. NPOs ezininzi ziyifaka pha imisebenzi ezinayo and ziyabhatala. Website yakwa NGO Pulse ungayijonga ngokucofa apha: http://www.ngopulse.org/

Ungalibali: application yakho ne CV yakho kufuneka zibephashasha.

 

We hope le information ibi useful. Inkosi ikusikelele.