'

Facts Ezimbalwa ngo LinkedIn Nendlela Angakunceda Ngayo

Facts Ezimbalwa ngo LinkedIn Nendlela Angakunceda Ngayo

Funda apha sikuxelele ngee facts ezimbalwa ngo LinkedIn.

Surely, wakhe weva ngo LinkedIn ngaphambhili. Either wakhe wafunda ngaye somewhere. Okanye oqhele ukudibana naye xa u-aplayela imisebenzi over the internet. But ubuyazi ukuba yintoni u-LinkedIn okanye kuqhubeka ntoni kuye?

 1. LinkedIn ngamagama amabini (Linked-In) adityanisiweyo. It’s just another word elithetha ngokudibana kwabantu.
 2. Spelling sakhe sino capital letter L no capital letter I.
 3. LinkedIn, nje ngo Facebook, yi social network naye. Qha yena yi social network yabantu abadityaniswa yimisebenzi more than anything else.
 4. LinkedIn una more than 575 million registered members. 6 million yezo members ise South Africa.
 5. According to i-research ebisandokwenziwa regarding indlela asetyenziswa ngayo u-LinkedIn, kuthiwa uyathandwa ziz’ students.
 6. Kuthiwa ziy’ 41 million ii-millionaires ezisebenzisa u-LinkedIn.
 7. Ziy’more than 26 million ii-companies (worldwide) eziku LinkedIn. And kukho imisebenzi eyi 15 million kuye.
 8. Good xa ufuna ukwazi ukuba ngubani umqashi okanye ngobani abaqashi be company ofuna ukusebenza kuyo okanye xa ufuna ukwazi ngabantu abanjani abasebenzela lo company.
 9. Yindawo e-right xa ufuna ukuzimaketha as umsebenzi osaziyo i-story sakhe.
 10. Ezinye indawo azikuthathi serious if awuna profile ku LinkedIn.
 11. Once in a while ayinongabikho i-recruiter ezokuthumelela i-message ekuchazela ngomsebenzi ofanele i-profile yakho. That’s if une profile picture and uzibhalile ii-skills ne experience yakho kwi profile yakho.


Be the first to comment

Leave a Reply