'

Ezinye Izinto Owunokuzilungisa kwi CV Yakho

Ezinye Izinto Owunokuzilungisa kwi CV Yakho

Ezinye Izinto Owunokuzilungisa kwi CV Yakho

Mayiphendule lento ifunwayo kwi job description

Qho xa u-aplayela umsebenzi kufuneka i-CV yakho ehambhelane okanye iphendule lento ifunwayo kwi job description. That is why kunyanzelekile uyifundile ngokupheleleyo i-description yale post ufuna ukuyi aplayela. Otherwise uzokuthi nantsi intoni kwi CV yakho?

Umzekelo, kwa ABSA bane position ye Consultant Sales but kwezinye indawo kuthiwa yi Sales Consultant. So, kubalulekile amagama owasebenzisayo afane nalamgama asetyenzisiweyo kwi job description.

Mayicace ngomzuzu ukuba ifuna ntoni

Thatha i-CV yakho uyinike umntu ovana naye uthi makayijonge phambhi kwakho and umxelele ukuba uzokuyixutha emva kwe 30 seconds. If after uyixuthile emva kwe 30 seconds akazazi ezizinto ngawe:

  • Ukuba yintoni umsebenzi wakho
  • Ukuba ufuna umsebenzi onjani

Then kuzofuneka uyilungisile ukuze kuzobonakala lula ukuba wenza ntoni and ufuna umsebenzi onjani.

Mayibukeke

Into ebukekayo iyathandeka. Nento entle ayinonganconywa. Xa ucinga i-CV yakho iyabukeka? Almost zonke ii-CV zabantu zi black and white. Xa ucinga inganjani eyakho if ingane colour?

Enye into, if i-CV yakho uyenza ngokujonga ezabanye nangokukopa izinto ezibhalwe ngabanye then amathuba akho okubonakala xa kujongwa ii-CV zabantu asenokubamancinci – kwelixesha siphila kulo ngoku izinto zitshintshile. So, nawe zama ukuphucula ubuhle be CV yakho.

Ungalibali ukuphanda ngale company oyi aplayelayo

Zenzele lula uzifundise as much as you can ngale company uyi aplayelo. Kamnandi une phone ene internet. And i-internet yenzelwe ukuqokelela nokudibanisa ulwazi ukuze lufumaneke lula. So, ungonqeni ukuya ku Google ukhangele igama lale company, ufunde ngayo then ukugqiba kwakho uthathe ezizinto uzifundileyo ngayo uzisebenzise kwi application yakho.

Even if uku Free Mode ungaphanda ngale company naku Facebook kanti. Surely, awunangayifumani into ethetha ngayo. Mhlawumbhi kwi cover letter yakho ungakwazi ukucacisa ukuba ungalunga njani kuyo lo company.