'

Application Yakho Sometimes Ixinga Apha

Application Yakho Sometimes Ixinga Apha
Source: Jobscan

Application Yakho Sometimes Ixinga Apha

u-Sandi izolo usicele simcacisele nge ATS ukuba ithini into yayo. So namhlanje we decided simncokolele kancinci ngolwazi lwethu ngayo.

ATS umele “Applicant Tracking System” and njengokuba uliva eligama liyazicacisa ukuba yintoni umsebenzi walo. Ngamanye amagama i-Applicant Tracking System yi system eyenzelwe ukuze abaqashi bakwazi ukusota ii-applications zabantu xa zenziwe online.

Imagine…

Kukho umsebenzi owubonileyo ofuna umntu, uyawukhwalifayela and you decide ukuba mawu aplaye. Ukugqiba kwakho uyalinda and kulomlindo lowo nqi ufumane impendulo. Kwale ethubeni, xa sowulibele, ufumane i-rejection letter/email esuka kulendawo ubu aplayele kuyo.

Yintoni ingxaki? Awuyazi and nale rejection letter ayicacisi ukuba yintoni ingxaki.

Manyani ke, sube iyintoni ingxaki?

Izizathu zininzi but esona sizathu esiphezulu idlangokuba i-Applicant Tracking System iyikhabile i-application yakho ingekafikeleli emehlweni omqashi.

Ya, i-application yakho xa uyenze online iqala idlule kwi ATS before ifikelele kumqashi.

Into eyenzayo yona i-ATSĀ  kukufunda i-application yakho ikhangela ukuba inazo izinto ezifunwayo kwi job description. Ukuba kwi application yakho zibhaliwe izinto ezifunwayo kwi job description then iyagqithiselwa iyekumqashi. Otherwise, if i-application yakho ayinazo izinto ezifuniweyo then ifakwa kwi list ye rejections.

Lilonke if i-CV yakho ne cover letter yakho awuzenzanga kakuhle then ayizokufikelela kumqashi. Iyafana nento ye security esetsha abantu emnyango. Lo security leyo ixelelwe ngumphathi ukuba mayijonge izinto ezithile emntwini, if ikhona into erongo ngomntu angangeniswa.

Isizathu Abaqashi Besebenzisa i-ATS

Kwabantu abakhangela umsebenzi i-Applicant Tracking System inezothe. But kwabaqashi ngumsindisi.

Into eyenzekayo abaqashi soloko bene vacancies ezininzi ezidinga abantu and soloko befumana ii-applications ezininzi. Ngamanye amaxesha i-vacancy enye iyakwazi ukufumana i-applications eziyi hundred ngexesha elinye.

Ixesha elininzi ezo applications zisuka kwabantu abatraya intlahla. If ibinguwe oqashayo ubungenongadikwa.

So, abaqashi decided ukuba if bangane system ebancedayo ngokuqokelela ii-applications zabantu and then izisote ukuze bazokwazi ukwenza izigqibo lula.

Umzekelo, emva kokuba zisotiwe ii-CV zabantu kwezinye ii-Applicant Tracking Sytems abantu banikwa i-score then basotwe from highest to lowest, umqashi athathe ngokujonga abona bantu baphezulu nge score.

Kwi ATS umqashi uyakwazi nokujonga ukuba ngowuphi umntu okhwalifayayo ngokujonga ii-keywords. Into ayenzayo yena uthatha ngokutay’pa i-keyword, umzekelo “Customer Service”, then kuvele i-list enabantu abane CV ezithetha nge customer service. Umqashi yena athathe ngokujonga abona baphezulu.

Wenzanjani Ukuze Ukwazi Ukudlula kwi ATS?

  • Aplayela umsebenzi owukhwalifayelayo.
  • Application yakho yilungise qho xa u-aplayela umsebenzi.
  • Application yakho kufuneka iphendule i-job description.
  • Kufuneka usebenzise amanye walamagama asetyenziswe kwi job description.
  • Ungabaxi indlela osebenzisa ngayo amanye wamagama akwi job description (usenofakwa kwi blacklist)