'

Alinongabikho Ikroba Lokufumana Imisebenzi

Company nganye inendlela yayo eyisebenzisayo xa iqasha. Lonto akumelanga ibeyigxaki kuwe xa ungumntu okhangela umsebenzi. Ngoba xa ufuna ukwazi ngengqondo ye company ofuna ukusebenza kuyo uthatha ngokuya kwi website yayo ufunde ngayo and uziqhelise nendlela abasebenza ngayo, indlela abaziphatha ngayo, culture yalo company nezinto abazixabisileyo nje ngabaqashi.

Website zenzelwe lonto.

Ukuba awonelisekanga lulwazi olufumeneyo ngokujonga kwi website yalo company ufuna ukusebenza kuyo, ungaya nakwindawo ezifana no Facebook, Twitter, Instagram ujonge izinto ezibhalwa nezithethwa yile company ukuze uzokongeza ulwazi lwakho.

Ukuba uyafuna, ungaya naku Google ujonge ezinye izinto ezibhaliweyo ngale company ngezinye indawo ezifana nee ndaba nokuba bathini abanye abantu ngale company.

Ukugqiba kwakho kuzofuneka uze okanye ucinge icebo okanye ukhengele ikroba unongena ngalo kule company (ayinongabikho indlela yokungena).

Kodwa lonto ayithethi ukuba uzokubizwa qho kwimisebenzi ofaka kuyo. Kodwa the more usebenza ngoluhlobo xa u-aplaya the more uzokufunda into entsha ngezindawo ziqashayo. And the more ufunda ngazo the more uzokuzibona ukuba ikhona into enye ezifana ngayo.

Ukufumana kwakho lonto kulapho uzokufumana khona ikroba lakho lokufumana imisebenzi qho xa uyifuna.