Nawe Yiba Negalelo Eluntwini

Nawe Yiba Negalelo Eluntwini

21/08/2019 Tebu 0

Andingomdali. Kodwa into endiyaziyo kukuba thina singabantu sizokuzifumana izinto ezisifaneleyo. And yonke lonto ixhomekeke kwi galelo esinalo eluntwini. Izinto ekufuneka sizenzile kukuvula ingqondo, sivule indlebe

ULUMKELE UKUBA LIXHOBA LIKA FREE MODE

ULUMKELE UKUBA LIXHOBA LIKA FREE MODE

19/08/2019 Tebu 0

Siyayiqonda ukuba kukho abantu abaninzi abaku Free Mode. If ungomnye wabobantu siyakucela torho uyiqaphele into ka Free Mode ingakwenzi ivila kude kubenzima nokudidiza i-data nge

Mzekelo We Thank You Note

Mzekelo we Thank You Note

15/08/2019 Tebu 0

Dear Mzekelo Ntongomane, Ndiyabulela kakhulu ngethuba le interview enindiphe lona ningabaphathi nabaqashi base Shukushukuma Ad & Print. Emva kokuva ngendlela enithetha ngayo neminqweno yenu ngale

Salary Magazine Yempilo

Salary Magazine Yempilo

23/07/2019 Tebu 0

Senze isigqibo singabisaqhubekeka ne Facebook page yethu ye English, Salary Magazine – English Version. Siyaxolisa kuye wonke umntu who had already liked the page. Isigqibo